Yhdistyksen säännöt


1 §      NIMI JA KOTIPAIKKA

           Yhdistyksen nimi on Nokkalan Venekerho – Nokkala Båtklubb ja sen kotipaikka on
           Espoon kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi ja ruotsi.

2 §      TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

           Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää veneurheilun harrastusta jäsentensä
           keskuudessa.
           Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää veneretkiä ja kilpailuja sekä
           harrastaa muuta toimintaa veneurheilun ja vesilläliikkumistaidon edistämiseksi.
           Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
           hankittuaan asianomaisen luvan.

3 §      JÄSENET

           Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen veneilystä kiinnostunut henkilö, jonka hallitus
           hyväksyy jäseneksi.
           Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle
           tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
           Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 §      HALLITUS

           Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
           Hallitukseen kuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
           Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
           Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
           heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
           Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
           mukaan luettuna, on läsnä.
           Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
           Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §      NIMEN KIRJOITTAMINEN

           Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
           toisen hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
           Hallitus voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen
           talousasioita koskevissa asioissa.

6 §      TILIT

           Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
           Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa
           ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
           viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

7 §      KOKOUKSET

           Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä.
           Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
           Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
           Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
           Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §      VUOSIKOKOUS

           Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
           1)   Kokouksen avaus.
           2)   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
           3)   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
           4)   Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
           5)   Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
           6)   Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
           7)   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
                 suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.
           8)   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
           9)   Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
           10) Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

9 §      YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

           Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi
           tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
           ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 §    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

           Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään
           yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
           Kokouskutsussa on mainittava sääntöjenmuutoksesta tai purkamisesta.
           Yhdistyksen purkauksessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat veneilyn
           edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

11 §    Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.